Pages

Utjecaj adaptabilne online provjere znanja na poticanje strategija učenja i realizaciju ciljeva učenja
Utjecaj adaptabilne online provjere znanja na poticanje strategija učenja i realizaciju ciljeva učenja
Miran Zlatović
Istraživanje provedeno u okviru ove disertacije dalo je doprinos u području online provjere znanja koja se provodi u kontekstu hibridnog izvođenja nastave na visokoškolskim učilištima. Pregledom literature ustanovljeno je da još uvijek nije dostatno istražena veza između primjene raznih oblika online provjere znanja i njihovog utjecaja na ostvarenje različitih razina zadanih ciljeva učenja, kao i na poticanje pojedinih strategija učenja. Pregledom literature je također...
Utjecaj vršnjačke procjene i samoprocjene na pristup učenju i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije kod budućih učitelja
Utjecaj vršnjačke procjene i samoprocjene na pristup učenju i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije kod budućih učitelja
Karolina Dobi Barišić
Bolonjska deklaracija (Bologna Declaration, 1999), Hrvatski kvalifikacijski okvir (Ministartsvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2013), Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Vlada Republike Hrvatske, 2014), te Okvir nacionalnoga kurikuluma (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2016) su strateški dokumenti Europske Unije i Vlade Republike Hrvatske koji promiču važnost reforme obrazovanja u smjeru stjecanja kompetencija temeljenih na ishodima učenja. U ovom...
Uvođenje elemenata računalne igre u online poučavanje sadržaja informatičkih nastavnih predmeta
Uvođenje elemenata računalne igre u online poučavanje sadržaja informatičkih nastavnih predmeta
Andrija Bernik
U ovoj disertaciji prvo se daje pregled istraživanja iz područja primjene gemifikacije u e-učenju. Provedena je anketa među nastavnicima koji koriste e-učenje u radu sa studentima, nakon koje slijedi predistraživanje, te prvo i drugo glavno istraživanje. Istraživanje spada u područje društvenih znanosti, gdje se provjerava spoznaja je li primjena motivirajućih elemenata računalnih igara omogućila ostvarenje boljih rezultata po pitanju studentovog znanja. Također, analizirana je...
Višeagentni model centralno koordinirane inspekcije usklađenosti
Višeagentni model centralno koordinirane inspekcije usklađenosti
Slaven Smojver
Inspekcija usklađenosti postupak je detaljne provjere s ciljem utvrđivanja pridržava li se određena osoba ili organizacija zadanog skupa odredaba (u propisima, standardima, poslovnim pravilima i sl.). Optimalan odabir osoba ili organizacija te odredaba nad kojima će se provesti inspekcija spada u ključne izazove inspekcije usklađenosti. Ovim istraživanjem razvijen je ICARUS – višeagentni model inspekcije usklađenosti primjenjiv na okruženja u kojima inspekcijsko tijelo putem...
Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja
Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja
Nina Begičević Ređep
Istraživanje koje je provedeno u ovoj doktorskoj disertaciji daje svoj doprinos u procesu strateškog planiranja uvođenja e-učenja na visokoškolske institucije u Hrvatskoj. U procesu strateškog planiranja i donošenja odluke o uvođenju e-učenja izdvojene su četiri osnovne faze: (1) faza istraživanja problema, (2) faza razvijanja i izgradnje modela, (3) faza donošenja odluka i (4) faza provođenja odluke. U fazi istraživanja problema ...
Web news portal content personalization using information extraction techniques and weighted Voronoi diagrams
Web news portal content personalization using information extraction techniques and weighted Voronoi diagrams
Jurica Ševa
News web portals present information, in previously defined topic taxonomy, in both multimedia as well as textual format, that cover all aspects of our daily lives. The information presented has a high refresh rate and as such offers a local as well as a global snapshot of the world. This thesis deals with the presentation of information extraction techniques (from web news portals) and their use in standardization of categorization schemes and automatic classification of newly published...
Činitelji nastavničkoga prihvaćanja e-učenja i kompetencije za njegovu primjenu na visokoškolskim ustanovama
Činitelji nastavničkoga prihvaćanja e-učenja i kompetencije za njegovu primjenu na visokoškolskim ustanovama
Snježana Babić
Provedeno istraživanje u ovom doktorskom radu objašnjava povezanost činitelja kompetencije za e-učenje i drugih činitelja s prihvaćanjem e-učenja i stupnjem njegove primjene u hibridnoj nastavnoj praksi kod visokoškolskih nastavnika te utvrđuje činitelje vezane uz razlike među visokoškolskim nastavnicima koji koriste i koji ne koriste tehnologije za e-učenje. Na podlozi istražene literature, teorija i modela kompetencija te teorija i modela prihvaćanja tehnologije i...
Činitelji prihvaćanja javnih usluga e-participacije u Republici Hrvatskoj
Činitelji prihvaćanja javnih usluga e-participacije u Republici Hrvatskoj
Mario Klačmer
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) s naglaskom na Internet i sve brojniji informacijski sustavi (IS) omogućuju brže, bolje i kvalitetnije društveno djelovanje. Prepoznala je to i država pa se elektroničkom upravom (e-upravom) naziva pružanje usluga građanima od strane državnih tijela koristeći informacijsko-komunikacijske tehnologije. Elektronička demokracija (e-demokracija), usmjerena na transformaciju političkog sustava, predstavlja jedan od glavnih strategijskih...

Pages