(1 - 20 od 38)

Paginacija

Poveznica na dokument Obilježja i izazovi malih obiteljskih poduzetničkih pothvata na primjeru obrta Zlatni klas Otrovanec
Poveznica na dokument Dizajniranje računalnih mreža za mala poduzeća
Poveznica na dokument Bankarski krediti za mala i srednja poduzeća
Poveznica na dokument Utjecaj dugoročnih investicija na konkurentnost malih i srednjih poduzeća
Poveznica na dokument Prepreke rastu malih poduzeća
Poveznica na dokument Benchmarking kao funkcija razvoja malih poduzeća
Poveznica na dokument BSC koncept u funkciji mjerenja performansi malih i srednjih poduzeća
Poveznica na dokument Utjecaj timskog  rada na uspjeh malih i srednjih poduzeća
Poveznica na dokument Iskorištavanje marketinga društvenih mreža u malim poduzećima
Poveznica na dokument Uloga poslovnog planiranja u malim poduzećima
Poveznica na dokument Utjecaj Interneta na cjenovnu diskriminaciju
Poveznica na dokument Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća
Poveznica na dokument Barijere ulasku malih i srednjih poduzeća na tržište
Poveznica na dokument Politike podrške malim i srednjim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Primjena metode dinamičkog programiranja u rješavanju problema investiranja u malim i srednjim poduzećima
Poveznica na dokument Izvori financiranja malih i srednjih poduzeća u RH
Poveznica na dokument Značaj malih i srednjih poduzeća u gospodarstvu Republike Hrvatske
Poveznica na dokument Utjecaj malih i srednjih poduzeća na konkurentnost europskog gospodarstva
Poveznica na dokument Postojeći i potencijalni modeli financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Poveznica na dokument Usporedba programskih alata za rudarenje podataka za potrebe malih i srednjih poduzeća

Paginacija